Kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: HPT (Bertie) Neeskens BIG-registraties: 39025825716
Overige kwalificaties: EMDR
Basisopleiding: Psychologie, KU Nijmegen AGB-code persoonlijk: 94001858

Praktijk informatie 1

Naam praktijk: Psychotherapiepraktijk Bertie Neeskens E-mailadres: bneeskens@live.nl
KvK nummer: 09218388
Website: www.bertieneeskens.nl

AGB-code praktijk: 94001544

2. Werkzaam in:

de generalistische basis-ggz de gespecialiseerde-ggz

3. Aandachtsgebieden

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
Patiënten met angstklachten, depressieve klachten, burnout, trauma, somatoforme stoornissen, eetproblemen, identiteitsproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek, hechtingsproblematiek, levensfaseproblematiek, ADHD, verstoorde rouwverwerking, en aanpassingsstoornissen kunnen bij mij terecht.

De behandeling is integratieve psychotherapie en de accenten (cliëntgerichte psychotherapie, psychodynamische psychotherapie, cognitieve psychotherapie, emdr) zijn afhankelijk van de hulpvraag, de (complexiteit van de) problematiek en de mogelijkheden van cliënt.
Ik behandel patiënten vanaf 18 jaar.

Aandachtsgebieden zijn emdr, diagnostiek

4. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIGregistraties van regiebehandelaren):

Medewerker 1

Naam: Bertie Neeskens BIG-registratienummer: 39025825716

Medewerker 2

Naam: Bertie Neeskens BIG-registratienummer: 19025825725

5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten ggz-instellingen

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
Huisartsengroep Samenstroom
ProPersona Tiel

Psychologenpraktijk Maas en Waal
GGZ netwerk West Maas en Waal
Psyzorg Rivierenland
Praktijk voor Kinder-en jeugd psychologie Maas en Waal Kinder- en jongerenpraktijk Maas en Waal

A. Klein Herenbrink, vrijgevestigd klinisch psycholoog/psychotherapeut Bigregistraties:19032306325;39032306316
T. Reiners, vrijgevestigd Gz-psycholoog/Psychotherapeut, Bigregistraties:89025839416; 69025839425

Noud Bekkers, Klinisch psycholoog/psychotherapeut vrijgevestigd. Bigregistraties:19033074116;19033074125
Mw. M. Muris,klinisch psycholoog/psychotherapeut GGZ NL en vrijgevestigd. Bigregistraties: 19043446316; 89043446325

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Opschaling (verwijzing naar meer intensieve behandelvormen zoals deeltijd- of klinische psychotherapie) afschaling (naar GB GGZ of POH GGZ), toetsing indicatie psychotherapie, behandelplan, voortgang, crisis, medicatie, consultatie.

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Tijdens avonduren of weekend kunnen patienten terecht bij de huisartsenpost, die indien nodig de crisisdienst inschakelt.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat: Als vrijgevestigde is dat niet aan de orde. Wel kan ik in voorkomende gevallen specifieke afspraken maken met de huisarts van patiënt. Deze kan dan de huisartsenpost informeren over patiënt.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar? Ja

Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is

Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: http://www.bertieneeskens.nl/kosten/

7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden:

Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en no- show tarief: http://www.bertieneeskens.nl/kosten/

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Visitatie

Bij- en nascholing
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website: https://www.lvvp.info/ redactie/ckeditor422/plugins/doksoft_uploader/userfiles/files/LVVP-kwaliteitscriteria.pdf.

9. Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Bij klachten over mij of mijn behandeling kunnen cliënten in eerste instantie bij mijzelf terecht. Mochten we er samen niet uitkomen, dan kan cliënt een beroep doen op een LVVP- klachtenfunctionaris van Klacht&Company. Deze is bereikbaar per mail via LVVP@klachtencompany.nl, per telefoon via (088) 234 16 06 of per aangetekende post via postbus 3106, 2601 DC Delft. Bij voorkeur sturen patiënten die een klacht hebben het klachtenformulier per mail aan Klacht&Company.’

Link naar website:

https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij

Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten: De Geschillencommissie Zorg in Den Haag

Link naar website:

https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/vrijgevestigde-ggz-praktijken/

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij

Naam vervangend behandelaar:
1. Psychologenpraktijk Maas en Waal 2. mw. T. Reiners

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:
Ja

II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose.

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: http://www.bertieneeskens.nl/

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt): Een patiënt kan zich bij mijn praktijk zowel telefonisch als per mail aanmelden. Daarna houd ik een telefonisch screeningsgesprek. Vervolgens wordt telefonisch een afspraak voor een intake bij mij gemaakt. Deze afspraak wordt schriftelijk bevestigd.

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja

13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door

Naam: HPT (Bertie) Neeskens

Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9402 Psychotherapeut

  1. 9405  Klinisch psycholoog
  2. 9406  gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut 9405 Klinisch psycholoog

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:

Nee

14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door

Naam: HPT (Bertie) Neeskens

Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9402 Psychotherapeut

  1. 9405  Klinisch psycholoog
  2. 9406  gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut 9405 Klinisch psycholoog

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is

Naam: HPT (Bertie)Neeskens

Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9402 Psychotherapeut

  1. 9405  Klinisch psycholoog
  2. 9406  gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz: Kwalificatie Omschrijving 9402 Psychotherapeut

9405 Klinisch psycholoog

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt): Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft: Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
Na afronding van intake leg ik patiënt mijn voorlopige conclusie en DSM IV classificatie voor en doe een voorstel voor een behandelplan. Indien er overeenstemming bestaat wordt dit behandelplan door patiënt getekend.

We spreken af om periodiek te evalueren of tussentijds indien door patiënt of behandelaar gewenst.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Voortgang van behandeling wordt gemonitord door periodieke evaluatiemomenten en middels ROM. Maar ook tussentijds, bij zorgen of onvrede over het behandelverloop bij patiënt of bij mij komt de voortgang aan bod.

Daarnaast bespreek ik de voortgang van de behandeling met collega’s tijdens werkoverleg of intervisie. Adviezen voor aanpassing van de behandeling breng ik dan weer terug in de behandeling.

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
Link naar overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM- gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG): https://www.vrijgevestigde.nl/dashboard

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: 3 maanden (n.a.v. rommeting)

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:

Aan het einde van de behandeling middels de GGZ thermometer of de CQi die ik via mijn rom provider verstuur.

15. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja

16. Omgang met patientgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:

Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):

Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS:
Ja

III. Ondertekening

Naam: HPT (Bertie) Neeskens Plaats: Nijmegen
Datum: 09-02-2019

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:
Ja